Vui lòng nhập đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây để tính án phí:


Lưu ý:

- Vụ án dân sự không có giá ngạch: là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể.
- Vụ án dân sự có giá ngạch: là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể.
- Giá trị tài sản tranh chấp: Vui lòng nhập kết quả viết liền, không dấu chấm, phẩy, dấu cách... Ví dụ giá trị tài sản tranh chấp là 5 triệu đồng thì sẽ nhập là: 5000000.

Kết quả trên đây tính theo căn cứ pháp luật hiện hành về án phí, không phải là nội dung tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào.

 
>