NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO KHÔNG ĐƯỢC SANG TÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ (SỔ ĐỎ/SỔ HỒNG)?

14/03/2020 09:57

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thi phải làm thủ tục trước bạ sang tên cho người nhận chuyển nhượng, người được tặng cho. Để được sang tên giấy chứng nhận (Sổ đỏ/sổ hồng) thì người chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất phải có đủ điều kiện để thực hiện quyền chuyển nhượng, quyền tặng cho như quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 gồm:

- Có Giấy chứng nhận;
- Đất không có tranh chấp;
- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
- Trong thời hạn sử dụng đất.

Những điều kiện trên áp dụng với người chuyển nhượng, người tặng cho. Ngoài các điều kiện trên, trong một số trường hợp khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất còn phải đáp ứng được các điều kiện khác như: Người nhận chuyển quyền không thuộc đối tượng không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013,... Đó là 04 trường hợp sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Như vậy, không phải mọi trường hợp người chuyển nhượng, tặng cho đủ điều kiện là có thể thực hiện quyền của mình. Để tránh các tranh chấp đất đai không cần thiết, người mua, người được tặng cho cũng cần phải tìm hiểu mình có đủ điều kiện để mua hoặc nhận tặng cho hay không.

Luật sư Nha Trang
Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự