QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỨ TỰ ƯU TIÊN THI HÀNH ÁN

13/08/2023 17:49

1. Thứ tự ưu tiên thi hành án dân sự

Theo quy định tại Điều 47 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Luật Thi hành án Dân sự năm 2014:

Sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật Thi hành án Dân sự năm 2008: Khi thực hiện cưỡng chế giao nhà thông qua hình thức đấu giá nhưng nhà đó lại là tài sản duy nhất của người phải thi hành án và người buộc phải thi hành án người này không còn đủ tiền để thuê nhà hoặc tạo lập nơi ở mới thì trược khi làm thủ tục chi trả cho người thi hành án Chấp hành viên sẽ trích lại từ số tiền bán đấu giá vừa rồi cho người phải thi hành án thuê nhà cho phù hợp với nhà thuê trung bình tại địa phương trong thời hạn 1 năm, sau đó mới thanh toán các khoản nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án.

Theo đó, số tiền thi hành án, được thanh toán theo thứ tự sau đây:

- Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

- Án phí, lệ phí Tòa án;

- Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

Như vậy, thứ tự thanh toán tiền thi hành án dân sự được thực hiện như sau:  chi phí thi hành án; chi phí thuê nhà 01 năm trong trường hợp tại khoản 5 Điều 115 Luật Thi hành án dân sự 2008; tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần; án phí, lệ phí Tòa án; các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

2. Quy định về thanh toán tiền thi hành án dân sự trong một số trường hợp đặc biệt

2.1. Trường hợp có nhiều người được thi hành án

Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi năm 2014:

“Điều 47. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án

...

2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:

a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 Điều này; trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ số tiền mà họ được thi hành án;

b) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án được thanh toán cho những người được thi hành án tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó; số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán;

c) Sau khi thanh toán theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

2.2. Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi năm 2014:

“Điều 47. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án

3. Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp là bên được thi hành án hoặc trường hợp bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể thì số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp, bị kê biên được ưu tiên thanh toán cho bên nhận cầm cố, thế chấp hoặc bên có nghĩa vụ được bảo đảm sau khi trừ án phí của bản án, quyết định đó, chi phí cưỡng chế và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của Luật này.

Trường hợp xử lý tài sản cầm cố, thế chấp mà bên nhận cầm cố, thế chấp không phải là người được thi hành án thì người nhận cầm cố, thế chấp được ưu tiên thanh toán trước khi thanh toán các khoản theo quy định tại Điều này.

3. Thời hạn thanh toán tiền, tài sản thi hành án

Theo quy định tại khoản 5 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi năm 2014:

“Điều 47. Thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án

5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, tài sản thi hành án, Chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Trường hợp đương sự không đến nhận thì tiền, tài sản đó được xử lý theo quy định tại Điều 126 của Luật này.

 
>