MỘT NGƯỜI CÓ THỂ LÀM ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN GÓP NHÀ NƯỚC TẠI MẤY DOANH NGHIỆP?

14/05/2021 15:56

Hỏi:

Tôi là người đại diện phần vốn Nhà nước tại 2 công ty cổ phần (tạm gọi là Công ty CP A và Công ty CP B). Hai công ty cổ phần này có cổ đông (Công ty mẹ) là Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (tạm gọi là Công ty TNHH C). Tại Công ty CP A tôi là Chủ tịch HĐQT được Công ty C giao nắm 25% vốn Nhà nước. Công ty CP B tôi là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và được giao nắm 20% vốn Nhà nước. Việc tôi đại diện phần vốn góp của Nhà nước và giữ các chức vụ tại 2 công ty trên có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không? nhờ Luật tư tư vấn giúp, cảm ơn Luật sư.

Đáp: Công ty Luật TNHH Vũ Như Hảo & Cộng sự trả lời bạn như sau:

1) Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020
  • Nghị định 59/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
  • Thông tư 21/2014/TT-BTC ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (đã hết hiệu lực)

2) Tư vấn:

Khoản 3 Điều 7 Nghị định 59/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp quy định:

“Điều 7. Kiêm nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước

….

3. Việc kiêm nhiệm các chức danh, chức vụ khác của người đại diện phần vốn nhà nước được quy định như sau:

a) Người đại diện phần vốn nhà nước chuyên trách chỉ được tham gia đại diện phần vốn nhà nước tại 01 doanh nghiệp;

b) Người đại diện phần vốn nhà nước không chuyên trách có thể tham gia đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác cùng cơ quan đại diện chủ sở hữu, nhưng không quá 03;

c) Người đại diện phần vốn nhà nước không được kiêm nhiệm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác cơ quan đại diện chủ sở hữu;

d) Người đại diện phần vốn nhà nước không là cán bộ, công chức, viên chức.”

Vậy người đại diện phần vốn nhà nước chuyên trách là gì?

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào đưa ra định nghĩa cụ thể như thế nào là đại diện phần vốn nhà nước chuyên trách. Tuy nhiên, căn cứ vào Khoản 2, Điều 2 và Điều 5 Thông tư 21/2014/TT-BTC (mặc dù thông tư này đã hết hiệu lực) thì có thể suy luận gián tiếp để hiểu người đại diện phần vốn góp chuyên trách tại doanh nghiệp là người KHÔNG phải là cán bộ, công chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước (Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh) được cử hoặc chỉ định làm Người đại diện kiêm nhiệm tại doanh nghiệp thì có thể hiểu là chuyên trách.

Điều 2 thông tư  21/2014/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

….

2. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (gọi tắt là Người đại diện) là cá nhân được Chủ sở hữu phần vốn nhà nước ủy quyền bằng văn bản để thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Chủ sở hữu phần vốn nhà nước, bao gồm:

a) Người đại diện là người làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp.

b) Người đại diện là cán bộ, công chức thuộc cơ quan hành chính nhà nước (Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh) được cử hoặc chỉ định làm Người đại diện kiêm nhiệm tại doanh nghiệp.”

Điều 5 thông tư  21/2014/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 5. Chế độ hoạt động của Người đại diện

  1. Người đại diện làm việc theo chế độ:

a) Chuyên trách trong ban quản lý, điều hành tại doanh nghiệp (Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc/Ban Giám đốc).

b) Kiêm nhiệm trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.”

Hay suy luận từ việc quy định về đại biểu quốc hội thì đại biểu quốc hội chuyên trách là chỉ làm đại biểu quốc hội thôi không làm gì khác, còn không chuyên trách là vẫn giữ các chức vụ và công việc khác như chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng, Thứ trưởng… nhưng khi đến kỳ họp đại biểu quốc hội thì đi họp.

Từ căn cứ trên có thể thấy anh/chị là người đại diện phần vốn nhà nước tại hai công ty cổ phần này là người đại diện chuyên trách đối với phần vốn của Nhà nước ở cả 2 công ty. Do đó, đối chiếu với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định 159/2020/NĐ-CP thì pháp luật cấm một cá nhân đang làm người đại diện phần vốn góp nhà nước chuyên trách KHÔNG được phép làm người đại diện phần vốn góp nhà nước cho doanh nghiệp khác (“Người đại diện phần vốn nhà nước chuyên trách chỉ được tham gia đại diện phần vốn nhà nước tại 01 doanh nghiệp”).

Trân trọng,

Luật sư - Thạc sĩ: Vũ Như Hảo 

Luật sư Nha Trang 

 
>